Đã cho thuêcho đến December 10, 2019
Đã cho thuêcho đến April 7, 2020
Đã cho thuêcho đến April 22, 2020

Studio 304 in Westlake Building 8, To Ngoc Van, Hanoi

ID: 5172  3/6F  1  1  30m2
$350mois
Đã cho thuêcho đến December 29, 2019

Studio 401 in Westlake Building 8, To Ngoc Van, Hanoi

ID: 3131  4/6F  1  1  30m2
$400mois
Đã cho thuêcho đến January 1, 2020
Đã cho thuêcho đến January 30, 2020

Studio 302 in Westlake Building 8, To Ngoc Van, Hanoi

ID: 6641  3/6F  1  1  30m2
$310mois
Disponible dès maintenantS'il vous plaît contactez

Studio 102 in Westlake Building 8, To Ngoc Van, Hanoi

ID: 0332  1  1  1  30m2
$250mois
Đã cho thuêcho đến December 5, 2019

Studio 101 in Westlake Building 8, To Ngoc Van, Hanoi

ID: 0661  1/6F  1  1  40m2
$300mois
Disponible dès maintenantS'il vous plaît contactez
Đã cho thuêcho đến March 9, 2020

Studio 204 in Westlake Building 8, To Ngoc Van, Hanoi

ID: 9032  2  1  1  30m2
$350mois
Đã cho thuêcho đến April 15, 2020
Đã cho thuêcho đến March 31, 2020

Studio 502 in Westlake Building 8, To Ngoc Van, Hanoi

ID: 2942  5/6F  1  1  30m2
$400mois
Đã cho thuêcho đến December 17, 2020

Studio 303 in Westlake Building 8, To Ngoc Van, Hanoi

ID: 9977  3  1  1  30m2
$350mois
Đã cho thuêcho đến November 20, 2019

Studio 203 in Westlake Building 8, To Ngoc Van, Hanoi

ID: 2388  2  1  1  30m2
$350mois
Đã cho thuêcho đến December 8, 2019
12
1082270010931