Đã cho thuêcho đến August 1, 2020
Đã cho thuêcho đến April 14, 2020
Đã cho thuêcho đến October 31, 2020
Đã cho thuêcho đến October 31, 2020
Đã cho thuêcho đến July 30, 2020
Đã cho thuêcho đến October 19, 2019
Đã cho thuêcho đến July 27, 2020
Đã cho thuêcho đến August 20, 2020
Đã cho thuêcho đến September 19, 2020

Brand new office for rent at To Ngoc Van street

ID: 1253  1/6F  1  1  180m2
$3,000mois
Đã cho thuêcho đến December 31, 2020
1082270010931