Đã cho thuêcho đến June 9, 2020
Đã cho thuêcho đến December 31, 2019
Đã cho thuêcho đến October 27, 2019
Đã cho thuêcho đến October 19, 2019

Apartment 901 Westlake Residence 2, 21 To Ngoc Van , Tay Ho

ID: 7557  9/9F  2  1  90m2
$1,800mois
Disponible dès maintenantS'il vous plaît contactez

Apartment 701 Westlake Residence 2, 21 To Ngoc Van , Tay Ho

ID: 4113  7/9F  2  2  120m2
$1,500mois
Đã cho thuêcho đến August 10, 2020

Apartment 801 Westlake Residence 2, 21 To Ngoc Van , Tay Ho

ID: 6489  8/9  2  2  120m2
$1,700mois
Đã cho thuêcho đến October 26, 2020
Đã cho thuêcho đến October 2, 2019

Apartment 601 Westlake Residence 2, 21 To Ngoc Van , Tay Ho

ID: 0166  6/9F  2  2  120m2
$1,700mois
Đã cho thuêcho đến January 9, 2020
Đã cho thuêcho đến October 19, 2019
Đã cho thuêcho đến September 6, 2020
1082270010931